Πέρα από τα κτίρια υπερ-χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, υπάρχουν τα κτίρια που χρησιμοποιούν, κατά μέσο όρο στην διάρκεια ενός έτους, μηδενική εξωτερική ενέργεια – κτίρια μηδενικής ενέργειας – ή ακόμη και αυτά που παράγουν πλεόνασμα ενέργειας – κτίρια θετικής ενέργειας. Αμφότερα έχουν κατασκευαστεί και κατασκευάζονται με επιτυχία.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με συνδυασμό τεχνολογιών διατήρησης ενέργειας και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, ελλείψει αναγνωρισμένων προτύπων, ο συνδυασμός μεταξύ τους – και συνεπώς και το προφίλ ενεργειακής χρήσης και η περιβαλλοντική επίπτωση του κτιρίου – μπορεί να ποικίλει σημαντικά.

Στο ένα άκρο του φάσματος βρίσκονται τα κτίρια με υπέρ-χαμηλή ζήτηση για θέρμανση χώρων που κατά συνέπεια απαιτούν χαμηλά επίπεδα εξωτερικής ενέργειας, ακόμη και τον χειμώνα, προσεγγίζοντας την έννοια του αυτόνομου κτιρίου.

Στο άλλο άκρο του φάσματος βρίσκονται κτίρια στα οποία γίνονται ελάχιστες απόπειρες μείωσης της ενεργειακής απαίτησης για θέρμανση χώρων και τα οποία, ως εκ τούτου, χρησιμοποιούν υψηλά επίπεδα ενέργειας που εισάγουν από έξω τον χειμώνα. Και ενώ αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί με την παραγωγή υψηλών επιπέδων ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την διάρκεια του έτους, επιβάλλει μεγαλύτερες απαιτήσεις στις παραδοσιακές εθνικές υποδομές ενέργειας κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου αιχμής.