Περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι η επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντος μέσω της εξάντλησης πόρων όπως ο αέρας, το νερό και το έδαφος, η καταστροφή οικοσυστημάτων και η εξαφάνιση της άγριας πανίδας. Ορίζεται ως οποιαδήποτε μεταβολή ή διαταραχή στο περιβάλλον που εκλαμβάνεται ως επιβλαβής ή ανεπιθύμητη. Όπως φαίνεται από την εξίσωση I=PAT, η περιβαλλοντική επίπτωση ή υποβάθμιση (I) προκαλείται από τον συνδυασμό ενός ήδη πολύ μεγάλου ανθρώπινου πληθυσμού (Ρ), μιας διαρκώς αυξανόμενης οικονομικής ανάπτυξης ή ευμάρειας per capita (Α), και της εξάντλησης πόρων και χρήσης ρυπαντικής τεχνολογίας.

Η περιβαλλοντική υποβάθμιση αποτελεί μία από τις Δέκα Απειλές που περιλαμβάνονται στην επίσημη προειδοποιητική σύσταση που απηύθυνε η Εξεταστική Επιτροπή Απειλών Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών. Η Διεθνής Στρατηγική Μείωσης Φυσικών Καταστροφών των Ηνωμένων Εθνών ορίζει ως περιβαλλοντική υποβάθμιση την «μείωση της ικανότητας του περιβάλλοντος να εκπληρώνει κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους και ανάγκες». Η περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι πολλών ειδών. Όταν καταστρέφονται φυσικοί οικότοποι ή εξαντλούνται φυσικοί πόροι, το περιβάλλον υποβαθμίζεται. Στις προσπάθειες για την εξουδετέρωση του προβλήματος περιλαμβάνονται η περιβαλλοντική προστασία και η διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων.

Κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Η σημασία του όρου «σπίτι χαμηλής ενέργειας» άλλαξε μέσα στα χρόνια, αλλά στην Ευρώπη γενικά αναφέρεται σε ένα σπίτι που χρησιμοποιεί περίπου το μισό των Γερμανικών ή Ελβετικών προδιαγραφών χαμηλής ενέργειας για την θέρμανση χώρων που αναφέρονται παρακάτω και που τυπικά περιλαμβάνονται στο πεδίο τιμών μεταξύ 30 kWh/m²a και 20 kWh/m²a